باتری به باتری کردن ماشین

چیزی که شما احتیاج دارید مجموعه ای از کابل های جامپر و ماشین با باتری سالم می باشد .

هر دو ماشین را کنار یکدیگر در نزدیک ترین حالت ممکن پارک کنید تا اندازه کابل ها کافی باشد . هر دو موتور را خاموش کرده و با توجه به محلی که باتری ماشین ها قرار دارند ، کاپوت یا صندوق عقب را باز کنید . کابل قرمز رنگ برای قطب های مثبت و کابل مشکی رنگ برای قطب های منفی می باشد . دقت کنید که این دو را اشتباه متصل نکنید . کابل قرمز را به قطب های مثبت باتری ها متصل میکنیم ( اول به سرباتری دشارژ و بعد به سرباتری شارژ وصل میکنیم ) اما کابل مشکی را فقط به سر منفی باتری سالم متصل کرده و سر دیگرش را به یک سطح فلزی داخل خودرو مثل موتور متصل میکنیم . سپس خودرو با باتری شارژ را روشن میکنیم بعد از چند دقیقه خودرو با باتری دشارژ را روشن میکنیم .اگر روشن شد ، این ترتیب وصل کردن کابل هارا از اخر به اول انجام میدهیم ( یعنی اول کابل مشکی را از بدنه ماشین جدا میکنیم …) . اگر ماشین روشن نشود دوباره بعد از چند دقیقه استارت زدن را تکرار کنید .