اجزای تشکیل دهنده باتری های سیلد اسیدی

باتری های سیلد اسید قدیمی ترین باتری های قابل شارژ هستند . این باتری ها از صفحات مثبت و منفی استفاده می کنند که درون الکترولیت شناوراند . واکنش بین صفحات سرب و الکترولیت نیرو تولید می کند .

الکترولیت که مخلوطی از آب و اسید سولفوریک می باشد با صفحات سرب واکنش داده و انرژی تولید میکند . سطح الکترولیت باید چک شود و در صورت کاهش با آب مقطر جبران شود . البته باتری های اتمی به سرویس آب نیاز ندارند .

صفحات سربی که در واکنش با الکترولیت تولید نیرو می کنند و مثبت و منفی هستند .

جداکننده ها نقش مهمی دارند زیرا صفحات مثبت و منفی را الز یکدیگر جدا می کنند .